سریعترین راه رسیدن به دیپلم پیش ماست 77474380-77474375-77477130 faniodaba@gmail.com

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری کارودانش  کد رشته :۶۱۷۲
کد رشته و مهارتی: ۳۰۳-۱۰۲-۱۲-۳

کد درس  نام مهارتی     کد استاندارد  تعداد واحد   شهریه مصوب سازمان
 ۴۰۱  حسابداری عمومی مقدماتی  ۱-۱۰/۱۵/۲/۵  ۳/۵ تماس بگیرید
 ۴۰۲  حسابداری تکمیلی  ۱-۱۰/۱۵/۱/۳/۱  ۴ تماس بگیرید
 ۴۰۳  حسابداری صنعتی  ۱-۱۰/۱۲/۲/۳  ۴ تماس بگیرید
 ۴۰۴  رایانه کارحسابدار مالی  ۱-۱۰/۱۸/۱/۵  ۳ تماس بگیرید
 ۴۰۵  حسابداری حقوق ودستمزد  ۳-۳۹/۳۴/۱/۴  ۴ تماس بگیرید
 ۲۰۱   کاربر رایانه  ۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳  ۸ تماس بگیرید