سریعترین راه رسیدن به دیپلم پیش ماست 77474380-77474375-77477130 faniodaba@gmail.com

دیپلم نقشه کشی ساختمان

دیپلم نقشه کشی ساختمان

دیپلم نقشه کشی ساختمان  کد رشته :۶۱۸۴
کد رشته و مهارت :۳۱۰-۱۰۲-۱۱-۱

کددرس نام مهارت درسی کداستاندارد تعدادواحد شهریه مصوب سازمان
۳۰۱ نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲ ۰-۳۲/۵۴/۲/۳ ۱۰/۵ تماس
۳۰۲ نقشه کشی سازه ۰-۳۲/۵۴/۱/۴ ۱۰/۵ تماس
۳۰۳ نقشه کشی معماری ۰-۳۲/۵۴/۱/۳ ۱۰/۵ تماس