دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری کارودانش
کد رشته :۶۱۷۲
کد رشته و مهارتی: ۳۰۳-۱۰۲-۱۲-۳

کد درس نام مهارتیکد استانداردتعداد واحدشهریه مصوب سازمان
۴۰۱حسابداری عمومی مقدماتی۱-۱۰/۱۵/۲/۵۳/۵تماس بگیرید
۴۰۲حسابداری تکمیلی۱-۱۰/۱۵/۱/۳/۱۴تماس بگیرید
۴۰۳حسابداری صنعتی۱-۱۰/۱۲/۲/۳۴تماس بگیرید
۴۰۴رایانه کارحسابدار مالی۱-۱۰/۱۸/۱/۵۳تماس بگیرید
۴۰۵حسابداری حقوق ودستمزد۳-۳۹/۳۴/۱/۴۴تماس بگیرید
۲۰۱کاربر رایانه۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳ ۸تماس بگیرید
اسکرول به بالا