دیپلم نقشه‌کشی ساختمان

دیپلم نقشه کشی ساختمان  کد رشته :۶۱۸۴
کد رشته و مهارت :۳۱۰-۱۰۲-۱۱-۱

کد درسنام مهارت درسیکد استانداردتعداد واحدشهریه مصوب سازمان
۳۰۱نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲۰-۳۲/۵۴/۲/۳۱۰/۵تماس
۳۰۲نقشه کشی سازه۰-۳۲/۵۴/۱/۴۱۰/۵تماس
۳۰۳نقشه کشی معماری۰-۳۲/۵۴/۱/۳۱۰/۵تماس
اسکرول به بالا